Žiadosti na stiahnutie

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť malého zdroja znečistenia

Záväzne stanovisko k stavbe

Návrh na umiestnenie stavby

Žiadosť o predlženie stavebného povolenia

Návrh na povolenie zmeny stavby, ktorá je spojená so zmenou jej užívaním

Návrh na zmenu stavby pred jej dokončením

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Žiadosť o určenie súpisného čísla

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie s kolaudačným rozhodnutím

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav

Žiadosť na výrub drevín

Žiadosť o evidenciu SHR

Žiadosť o zrušenie SHR

Lekársky nález k žiadosti na posúdenie odkázanosti

Žiadosť na posúdenie odkázanosti